Loading...

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД

Във връзка с влизането в сила на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, и като взехме предвид стремежа на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД да изпълнява стриктно всички свои задължения, произтичащи от приложимата национална и европейска нормативна уредба в областта на обработването и защитата на личните данни, бихме искали да Ви уведомим за следното:

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД е дружество, регистрирано съгласно изискванията на Търговския закон и вписано в Търговския регистър и регистъра на ЮЛНЦ към Агенция по вписванията с ЕИК 204891692, със седалище и адрес на управление: гр. София, п. к.1000, р-н Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Може да се свържете с нас по следния начин:

 • адрес за кореспонденция: гр. София, п. к.1000, р-н Оборище , бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54;
 • лице за контакт: Малвина Илиева, управител;
 • телефон: +359 878 843 510 ;
 • e-mail: office@theedge.solutions

При осъществяване на дейността си и във връзка с предоставяните услуги „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД събира и обработва лични данни на следните субекти на данни:

 1. Служители (настоящи и бивши);
 2. Кандидати за работа;
 3. Клиенти и Контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица;

С настоящите Правила за поверителност бихме искали да Ви информираме за личните данни обработвани от нас, за какви цели ги обработваме и какви са Вашите права.

 1. 3.1.Правила за поверителност относно Служителите

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД обработва личните данни на служителите си (настоящи и бивши) в качеството си на работодател и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на служители, които обработваме са три имена, ЕГН/ дата на раждане, адрес, паспортни данни, пол, данни за физиологична идентичност и такива, които се отнасят до здравето, образование, трудова дейност и професионални квалификации, семейно положение и родствени връзки и данни за контакт (телефон, имейл адрес, банкова сметка).

Личните данни за здравния статус са чувствителни данни, които обработваме само и единствено в предвидените от закона случаи, когато обработването е необходимо, за да бъдат защитени жизненоважните интереси на субекта на данните или на друго физическо лице, когато субектът е предоставил изричното си съгласие, както и когато обработването е необходимо за целите на изпълнение на задължения и/или упражняване на права на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД по силата на трудовото и/или осигурителното право и за целите на превантивната и/или трудовата медицина.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, между Вас и „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД няма да може да бъде сключен трудов договор, респ. „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД ще бъде в невъзможност да изпълни законовите и договорните си задължения, произтичащи от качеството му на работодател.

В качеството Ви на служител на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За сключване и/ или изпълнение на сключен трудов договор;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД няма да съхранява Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработва. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на трети лица, доставчици на счетоводни, IT, юридически, банкови, застрахователни, осигурителни услуги, служба по трудова медицина и/ или други доставчици на услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 1. 3.2.Правила за поверителност относно Кандидати за работа

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД обработва лични данни на кандидати за работа при провеждане на процедури по подбор на кадри и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на кандидати за работа, които обработваме са три имена, дата на раждане, адрес, пол, националност, снимка, образование, трудова дейност и професионални квалификации, данни за контакт (телефон и имейл адрес) и др. данни, посочени от кандидата.

В случай, че не ни предоставите изискуемата информация, включително необходимите лични данни, „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД няма да може да Ви включи в процедурата за подбор, за която сте заявили желанието си за участие, съответно това ще се отрази на шансовете да бъдете одобрени за позицията, за която кандидатствате.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • За да осъществим процедурата по подбор за позицията за работа, за която кандидатствате;
 • За да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • За целите на легитимните интереси на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД или на трета страна;
 • Когато сте предоставили изричното си съгласие.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД ще съхранява личните данни на неодобрените кандидати за работа за период не по-дълъг от 6 (шест) месеца от момента на окончателно приключване на процедурата по подбор за съответната длъжност. Ние няма да съхраняваме Вашите данни за период по-дълъг от необходимия за постигане на целите, за които ги обработваме. При съхраняването на личните Ви данни ние се ръководим от нормативно определените периоди на съхранение, както и от количеството, естеството и чувствителността им, целите, поради които ги обработваме, и дали можем да постигнем тези цели с други средства.

След изпълнение на целта, поради която личните Ви данни се обработват, или след отпадането на законовото задължение и/или легитимния ни интерес, ние ще изтрием или унищожим Вашите лични данни по сигурен начин.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на трети лица, доставчици услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 1. 3.3.Правила за поверителност относно Клиенти и Контрагенти

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД обработва лични данни на клиенти и контрагенти при изпълнение на договорните си отношения с тях и съгласно предвиденото в настоящите Правила.

Личните данни на клиенти и контрагенти – физически лица и/ или служители и представители на юридически лица, които обработваме са: две или три имена, ЕГН/дата на раждане (ако е приложимо), код по БУЛСТАТ или друг идентификационен номер (ако е приложимо), адрес, телефон, и-мейл адрес, банкова сметка (ако е приложимо), заемана длъжност/ качество (ако е приложимо).

Предоставянето на тези данни от Ваша страна е доброволно и същевременно абсолютно необходимо, за да може да бъде сключен договор между Вас и „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД. В тази връзка Ви уведомяваме и за това, че изпълнението на договора от наша страна е възможно единствено, ако разполагаме с предоставените от Ваша страна лични данни. В случай, че не желаете да предоставите Вашите лични данни, Ви уведомяваме, че „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД няма да има възможност да сключи договор с Вас.

Може да обработваме личните Ви данни за изпълнение на някоя от следните цели:

 • за сключване и/ или изпълнение на сключен договор;
 • за да изпълним и/ или спазим законовите си задължения;
 • за целите на легитимните интереси на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД или на трета страна;
 • когато сте предоставили изричното си съгласие (напр. за маркетингови цели).

Предоставените от Вас лични данни ще бъдат съхранявани от „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД в рамките на действието на сключения с Вас договор. След прекратяването му личните Ви данни ще бъдат изтрити или унищожени по сигурен начин, освен в случаите, когато е налице легитимен интерес и/ или нормативно основание, което задължава „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД да продължи тяхното съхраняване и/ или обработване.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД разполага с правото да разкрие Вашите лични данни на:

 • свои служители, изпълнението на чиито трудови функции изисква обработването на тези данни от негово име;
 • на публични органи при изпълнение на законовите си задължения или защита на легитимни интереси;
 • на трети лица, доставчици на счетоводни, IT, юридически, маркетинг и др. услуги за изпълнение на договорни или законови задължения, както и за защита на легитимните си интереси.

Уведомяваме Ви, че няма да предоставяме Вашите лични данни на други външни организации, структури, физически и/ или юридически лица освен посочените по-горе, като изключение от предходното е допустимо единствено при наличие на законово задължение за това или изразено изрично съгласие от Ваша страна.

„ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД прилага всички подходящи технически и организационни мерки за гарантиране сигурността на личните данни и ще актуализира тези мерки периодично.

В случай, че Вашите данни се предоставят на трети страни, ние изискваме от тях да са въвели необходимите технически и организационни мерки за сигурност, за да защитят личните Ви данни в съответствие с приложимото законодателство.

 1. Права на субектите и начин на упражняване

Уведомяваме Ви, че в качеството Ви на субекти, чиито лични данни обработваме, разполагате с право да изискате от „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД достъп до, коригиране или изтриване на лични данни, ограничаване на обработването на предоставените лични данни, право да направите възражение срещу обработването, право на преносимост на данните, както и право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване. Посочените права може да упражните чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@theedge.solutions по електронен път при условията на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Закона за електронното управление и Закона за електронната идентификация, или в писмена форма на адрес: гр. София, п. к. 1000, р-н Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54.

В случаите, в които обработването на Ваши лични данни се извършва въз основа на дадено от Вас съгласие за това, Вие имате право да оттеглите същото по всяко време. Оттеглянето може да направите по един от следните начини: чрез отправяне на изрично заявление в този смисъл на следния имейл адрес: office@theedge.solutions или в писмена форма на адрес: гр. София, п. к.1000, р-н Оборище, бул. „Княз Александър Дондуков“ № 54. Обръщаме внимание, че последващото оттегляне на даденото съгласие не засяга законосъобразността на извършеното до момента обработване на лични данни от страна на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД.

В случаите, в които смятате, че със своите действия „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД нарушава Ваши законови права по отношение на събирането, обработването и съхраняването на предоставените от Вас лични данни, можете да се обърнете към Комисия за защита на личните данни или компетентните съдилища, като имате право да подадете жалба, в която да изложите своите оплаквания.

 1. Промени в Правилата за поверителност

Настоящите Правила за поверителност на „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, в сила от 01.11.2020 г., могат да бъдат променяни периодично, за което ще бъдете уведомявани чрез имейл или по друг подходящ начин.