Loading...

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в пре-акселератора Beyond

ОБЩИ УСЛОВИЯ за участие в пре-акселератора Beyond


I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Моля прочетете подробно описаните по-долу условия (наричани по-долу „Общи условия“), предназначени за регулирането на отношенията между „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД (наричано по-долу „Организатор“) и Участниците и Кандидатите за участници в Програмата пре-акселератор Beyond (наричана по-долу Програмата).

Настоящите Общи условия описват правилата относно изпълнението на Програмата пре-акселератор Beyond. С отбелязването на отметката „Съгласен съм с Общите Условия за участие в пре-акселератора Beyond“ кандидатите се съгласяват и се задължават да спазват настоящите Общи Условия за участие в програмата пре-акселератор Beyond.

II. ДЕФИНИЦИИ

При тълкуване и прилагане на настоящите Общи условия, използваните термини и изрази имат следното значение:

 1. Програмата пре-акселератор Beyond има значението и обхватът на програмата описана в чл. 3.1. от настоящите Общи условия;
 2. Организатор е: „ДИ ЕДЖ РАЗВОЙНА ДЕЙНОСТ И КОМЕРСИАЛИЗАЦИЯ НА ТЕХНОЛОГИИ“ ООД, ЕИК 204891692, седалище и адрес на управление: гр. София, п. к. 1000, р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков № 54, представлявано от управителя Малвина Илиева;

адрес за изпращане на жалби от потребители и за кореспонденция с Организатора: гр. София, п. к. 1000, р-н Оборище, бул. Княз Александър Дондуков № 54 представлявано от управителя Малвина Илиева; телефон за контакт: +359 878 843 510, email за контакт: malvina.ilieva@theedge.solutions

 1. Алумни на Junior Achievements/ JA са младежи (18+), които вече са преминали през някоя от обучителните програми / събития / инициативи на JA България;
 2. Кандидати за участници – физически лица, които са подали заявление за участие чрез платформата на Програмата пре-акселератор Beyond;
 3. Участници – кандидати за участници, които са одобрени за участие в Програмата и са получили имейл за потвърждение;
 4. Платформа на Програмата пре-акселератор Beyond (Платформата) – платформа, създадена за нуждите на Програмата, достъпна на следния адрес: https://beyondaccelerate.com/index.html ;
 5. Лектор – физическо лице, което води обучението или част от обучението на участниците в Програмата.
 6. Ментор – физическо лице, утвърден експерт в съответна професионална или практическа област, което консултира и подпомага участниците в съответствие с условията на Програмата.


III. ОПИСАНИЕ НА ПРОГРАМАТА

3.1. Програмата пре-акселератор Beyond е организирана от Организатора теоритико-практическа програма, насоченa към създаването и развитието на технологични, lean стартъпи в три тематични направления: (i) дигитални иновации в медицината и здравеопазването; (ii) умни градове и общества; и (iii)  креативни индустрии, като и трите тематични направления са насочени в създаването на устойчиви бизнес модели, поддържаши кръговата икономика. Програмата прилага модела на отворените иновации, създавайки мултидисциплинарни екипи от хора с различни опит и компетенции, като крайната цел е създаването на работещи прототипи или минимални жизнеспособни продукти (MVP) на идеите.

3.2. Програмата се провежда в периода м. ноември 2023 – м. юни 2024. Програмата е разделена на три фази, като с настоящите общи условия се уреждат условията по провеждане на първата фаза от Програмата и се предоставя обща информация за останалите две фази на Програмата.

3.3. Организаторът осъществява цялостната организация по провеждане на Програмата съобразно настоящите Общи условия и допълнителните писмени споразумения, сключени с Участниците. Организаторът не носи отговорност и не поема никакви гаранции за участието на Участниците в Програмата и/ или в която и да е нейна фаза, както и за постигнати резултати от Участниците.

3.4. Участниците в Програмата, декларират, че с включването си в Програмата се ангажират да участват активно, като отделят необходимото време и личен ресурс съобразно условията на Програмата. Участниците се съгласяват, че участието им в Програмата и/ или в която и да е нейна фаза и постигнатите резултати от участието им не са гарантирани, зависят от изпълнението на условията на Програмата от тяхна страна и подлежат на допълнителна оценка от страна на Организатора и/ или посочено от него трето лице съобразно определени от Организатора критерии.

IV. КАНДИДАТСТВАНЕ

 1. Програмата е отворена за кандидатстване през Платформата.
 2. Кандидатите за участие в програмата изпращат своите заявления за участие като попълват своето име, имейл адрес и телефон за контакт във формата за контакт в платформата. В последствие са пренасочени към Платформата Jotform, за да завършат своите профили, в които прикачват свое видео-представяне и автобиография.
 3. Срокът за кандидатсване чрез Платформата е 24 октомври 2023 г. до 23:59 ч. Заявления подадени след тази дата няма да бъдат разглеждани.
 4. Условия, на които трябва да отговарят кандитатите:
 • Студенти, алумни на JA (18+), млади специалисти в една или няколко от областите, посочени в т. 3.1, или експерти, работещи върху научен труд.;
 • възраст 18+
 • добро ниво на владеене на английски език
 • интерес за развитие в сферата на предприемачеството и желания за създаване на собствен бизнес.
 1. Организаторът, оценява Участниците по детайлите предоставени в профилите им в Платформата Jotform. Участниците, които не са попълнили необходимите детайли ще бъдат приканени да го направят. След обзор на предоставената информация, Организаторът се свързва с участниците, които ще бъдат допуснати до участие в Програмата.  
 2. Одобрените за участие кандидати ще получат имейл на предоставения имейл адрес при попълване на заявлението за участие в Програмата.
 3. Одобрените за участие кандидати следва да  Използват Платформата като инструмент за комуникация и проследяване на развитието на Програмата, като следват инструкциите предоставени от Организатора.


V. ПЪРВА ФАЗА

 1. Първа фаза на Програмата е образователен етап, включващ приблизително 7 сесии/ лекции с продължителност 2 – 3 часа, провеждани онлайн и/или присъствено, чрез Платформата, и обхваща периода от м. ноември до м. декември 2023 г.
 2. Целта на този етап е да запознае участниците с основите на предприемачеството и предприемаческия начин на мислене, да представи основните инструменти и подходи за създаване на бизнес и да обедини Участниците в отбори спрямо техните идеи и интереси.
 3. В рамките на Първата фаза Организаторът организира и провежда интерактивни, образователни сесии под формата на лекции и практически занятия, водени от лектори по предварително изготвена програма.
 4. Организаторът си запазва правото да променя времевия период и програмата на Първата фаза, както и времевите периоди на следващите фази на Програмата.
 5. За участието си в Първата фаза на Програмата, Участниците дължат на Организатора заплащане на такси в размер на 500 лева. Участниците следва да присъстват на всички сесии/ лекции от първата фаза на Програмата чрез Платформата, както и да предават навреме заданията, изисквани от лекторите / обучителите в Програмата.
 6. В случай, че Участник е присъствал на по-малко от 70 на сто от сесиите/ лекциите  и/или е изпълнил по-малко от 70 на сто от заданията от Първата фаза, Организаторът може по своя преценка да прекрати участието на такъв участник в оставащата част от Програмата.
 7. Организаторът извършва подбор на първоначалните бизнес идеи и екипите от Участниците, които ще продължават участието си във Втора фаза на Програмата в срок до 12 януари 2024 г.

VI. ВТОРА ФАЗА

 1. Втората фаза на Програмата е практически етап, включващ разработване и тестване на първоначалните бизнес идеи на Екипите, разработването на работещ прототип или минимален жизнеспособен продукт (MVP) на идеите, както и съвместна работа между отбори и техните ментори. Провежда се в периода от м. януари 2024 г. до м. май 2024 г. под формата на он-лайн и/ или присъствени срещи.
 2. В началото на Втора фаза и не по-късно от 31 януари 2024 г.,  Участниците преминават през Match-Making сесия, за да се обединят с Ментор, чиито умения да подпомогнат допълнителното развитието на отбора и идеята върху, която той работи.
 3. В рамките на Втората фаза Екипите на участниците си взаимодействат с Организатора и представени от него един или няколко ментора. Списък с участващите ментори и техните експертни области ще бъде предоставен допълнително на Участниците в тази фаза от Организатора.
 4. Участниците, избрани да продължат във втора фаза, следва да заявяват участието си в този етап от Програмата в срок до 15 януари 2024 г.
 5. Целта на този етап е разработването на работещ прототип или минимален жизнеспособен продукт (MVP) на бизнес идеите на Екипите.
 6. В края на фазата екипите ще получат Term Sheet с условията за финансиране от страна на Beyond pre-accelerator през трета фаза

VII. ТРЕТА ФАЗА

 1. Третата фаза на Програмата включва финалното представяне на разработените прототипи или минимални жизнеспособни продукти (MVP) на бизнес идеите пред Организатора и/ или посочено от него жури.
 2. Участниците, избрани да продължат в трета фаза, следва да заявяват участието си в този етап от Програмата до 22 април 2024 г.
 3. Целта на този етап е финално представяне на разработените прототипи или минимални жизнеспособни продукти (MVP) на бизнес идеите в рамките на Demo Day (до 30 май 2024 г.), организиран от Организатора, както и по преценка на Организатора на едно или повече последващи събития, организирани от Организатора и/ или посочено от него трето лице.
 4. Финалният етап на Програмата е представяне пред инвеститори. След избора на финалист в програмата, Организаторът има правото да получи 1-3% дял от компанията-победител срещу инвестицията от 10,000 лв., както и 5% от рисковата инвестиция от всеки екип, който е получил такава в следствие на участието си в Програмата. Конкретните условия ще бъдат урегулирани с отделно споразумения.

VIII. ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ПРОГРАМАТА

8.1. Всички Участници и Екипи, завършили успешно Програмата, получават сертификат за участие в Програмата, издаден от Организатора. По преценка на Организатора на Участниците и Екипите, завършили успешно Програмата, или на част от тях може да им бъде осигурена възможност за участие и в последващи национални, европейски и/ или международни събития, на които да представят разработените прототипи или минимални жизнеспособни продукти (MVP) на бизнес идеите си.

IX. ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

9.1. Всички елементи на Програмата, нейното съдържание, съдържанието на Платформата, включително логото на Програмата, представляващо търговска марка, собственост на Организатора, ноу-хау, адаптираната методология и цялостен модел на Програмата, критерии за разработка на прототип/ минимален жизнеспособен продукт, финални критерии за оценка, записи на лекции, текстове, обучения, презентации, графики, скици, снимки, дизайн, видео, софтуерни програми, търговски тайни и др., представляват обект на авторско право и/или на сродно право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и интелектуална собственост и са притежание на Организатора и/или неговите партньори, предоставили за публикуване съответните материали и Участниците нямат право да ги разкриват на трети лица или да ги използват по какъвто и да било начин.

9.2. В случай че Участник наруши по какъвто и да е било начин правата на Организатора по настоящия раздел, то той дължи обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи на Организатора.


X. КОНФИДЕНЦИАЛНОСТ

10.1. „Конфиденциална информация” е: всяка информация находяща се върху хартиен, електронен или друг носител, предоставена от Организатора и /или неговите партньори по настоящия договор на Участниците в Програмата, съдържаща информация за Организатора и/или неговите партньори или информация съдържаща се в електронна поща, изпратена от Организатора и/или неговите партньори на Участниците във връзка с Програмата; всяка друга информация предоставена от Организатора и/или неговите партньори по настоящия договор при или по повод участието на Програмата; ноу-хау на Организатора и/или неговите; информация относно права във връзка с интелектуална собственост на Организатора и/или неговите партньори; маркетинг информация засягаща под каквато и да е форма Организатора и/или неговите партньори. Конфиденциална е и всяка информация, която попада в гореописаните категории и е предоставена на Участниците във връзка с участието им в Програмата.

10.2.. Участникът се задължава:

 1. да пази в тайна конфиденциалната информация и/или материалите, предоставени й от Организатора и/или неговите партньори;
 2. да не разработва и/или използва по никакъв начин предоставената му конфиденциална информация, освен за изпълнение на услугите по  Програмата;
 3. да не се облагодетелства по никакъв начин от притежанието и/или достъпа до конфиденциалната информация и да не черпи никакви права и/или законни интереси;
 4. без да нарушава задълженията си по настоящите Общи условия, да върне или да унищожи незабавно след молба на Организатора и/или неговите партньори всички документи, съдържащи конфиденциална информация или която и да е част от тях, включително всички свързани копия, снимки, чертежи, скици, за които документи при предаването им от Организатора и/или неговите партньори изрично е упоменато, че подлежат на връщане;
 5. да не дава достъп и да не разкрива, както пряко така и чрез свързани лица по смисъла на параграф 1, ал. 1 от Търговския закон, както и на медиите да разкрият  на трети страни или други субекти, които не са страна по настоящето споразумение предоставената му конфиденциална информация без предварителното писмено разрешение на Организатора;
 6. при прекратяване на отношенията между Страните да върне незабавно всички оригинали и копия на конфиденциалната информация, която притежава, и да обезпечи незабавното унищожаване на всички други копия на поверителната информация и на всички документи, в които се съдържат части от нея, освен ако не е уговорено друго между Страните.

В случай че Участник наруши по какъвто и да е било начин задълженията си по чл. 9.2, то той дължи обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи на Организатора.

Участниците се задължават да спазват задължението за конфиденциалност и след прекратяване на участието им в Програмата.

XI. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

11.1. Обработването на лични данни, предоставени от Кандидатите за участници и Участниците в Програмта и/ или при използване на Платформата, провеждане на интервютата и участие в Програмата, се извършва съобразно предвиденото в Правила за поверителност на Организатора (достъпни тук).

11.2. На Уебсайта на Програмата се използва технологията „бисквитки“. Повече информация е налична в Политика за бисквитките (достъпна тук).

XII. ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

 1. 12.1. Организаторът може периодично да извършва промени в Общите условия, за които ще уведомява Участниците по подходящ начин - чрез публикуване на съобщение на видно и общодостъпно място в Уебсайта на Програмата и/или чрез и-мейл.

XIII. ПРОМЕНИ И ПОДДРЪЖКА НА ПЛАТФОРМАТА

 1. 13.1. С приемането на настоящите Общи условия Участниците се съгласяват, че Организаторът има право по всяко време да променя формата и съдържанието на Платформата, както и временно да спре функционирането ѝ с цел подновяване на съдържанието или подобряване функционалността на Платформата, както и по други причини от технически характер, за което ще публикува уведомление на заглавната страница на Платформата.


XIV. ПРЕКРАТЯВАНЕ

 1. 14.1. Действието на настоящите Общи условия се прекратява в следните случаи:
 2. При отказ от участие от страна на Участника, изпратен по имейл.
 3. По взаимно съгласие на Страните в писмен вид;
 4. При обективна невъзможност на някоя от Страните да изпълнява задълженията си;
 5. При наличие на посочените в настоящите Общи условия случаи;
 6. При приключване на Първа фаза от Програмата.
 7. Разпоредбите на членове 9.1, 9.2, 10.1, 10.2, 10.3 и 10.4 от настоящите Общи условия продължават своето действие и след прекратяване на отношенията между Организатора и Участниците.


XV. ОТГОВОРНОСТИ

15.1. Организаторът не носи отговорност в случай на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в Интернет, технически или други обективни причини, включително и разпореждания на компетентните държавни органи, които възпрепятстват изпълнението на задълженията му по тези Общи условия. Организаторът не носи отговорност за времето, през което Платформата не е била достъпна поради непреодолима сила (форсмажор). За форсмажор се счита пожар, наводнение, извънредни обстоятелства, война, блокада, земетресение и всякакви други прояви, действия и/или събития, чието предотвратяване, възникване, преустановяване, управление и осуетяване е извън контрола на Организатора. Действия или актове на компетентни държавни органи, ограничаващи правомощията или функциите на Организатора, също се считат за форсмажор.

15.2. Организаторът не носи отговорност за вреди, причинени от Кандидатите за участници и Участниците на трети лица.

XVI. ЮРИСДИКЦИЯ

16.1. Общите условия са подчинени на и трябва да бъдат тълкувани в съответствие със законодателството на Република България. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези Общи условия няма да води до недействителност на целите Общи условия.

16.2. Всички спорове, отнасящи се до Общите условия, Програма и свързаната с нея Платформа, включително споровете, свързани с или отнасящи се до тълкуване, недействителност, изпълнение или прекратяване, включително и споровете за попълване на празноти в настоящите Общи условия, ще бъдат разрешавани чрез добронамерени преговори и медиация. Ако не бъде постигнато споразумение, всяка страна има право да отнесе спора за решаване пред компетентния български съд.

16.4. По инициатива на Организатора или Участник, притежаващ качеството „потребител“ по смисъла на Закона за защита на потребителите, всеки спор, възникнал между тях по повод сключения помежду им договор, може да бъде отнесен към помирителните комисии към Комисия за защита на потребителите с адрес в гр. София, пл. ”Славейков” № 4 А, ет. 3,4 и 6, телефон за контакти: 02/933 0565, факс 02/9884218 и интернет адрес: https://kzp.bg/ или като бъде използвана Общодостъпната платформа за онлайн решаване на спорове, достъпна на следния интернет адрес: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

16.5. Контролни органи, следящи за спазването на настоящите Общи условия са:

 • Комисия за защита на личните данни с адрес в град София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров“ № 2, телефон за контакт: 02/91-53-518, e-mail: kzld@cpdp.bg, Уебсайт: www.cpdp.bg  
 • Комисия за защита на потребителите с адрес в град София пл. „Славейков“ № 4А, ет. 3, 4 и 6, телефон за контакт: 0700 111 22, e-mail: info@kzp.bg, Уебсайт: www.kzp.bg